;Minne Och Möjlighet- Kyrka Och Historiebruk Från

;Minne Och Möjlighet- Kyrka Och Historiebruk Från

;Minne Och Möjlighet- Kyrka Och Historiebruk Från

Historiska berättelser skapar nationer, det är välbekant. De skapar också kyrkliga gemenskaper. Hur kyrkan i Sverige under modern tid legitimerats historiskt har ännu inte analyserats på ett samlat sätt. Med Minne och möjlighet etablerar forskare inom kyrko­historia, exegetik och etik ett nytt svenskt forskningsfält: »kyrkligt historiebruk«. Efter två inledande teoretiska kapitel tar boken sin startpunkt i den nationella mobiliseringens tidevarv under decennierna runt sekelskiftet 1900. Staten sökte då integrera sin befolkning med gemensamma berättelser om folk och kungamakt, medan Svenska kyrkan och dess församlingar strävade efter att legitimera sig som hela folkets kyrka. När folkhemmet sedan etable­rade sig som övergripande tolkningsram under 1930-talet kunde däremot kyrkan träda fram som motberättelse på ett tydligare sätt. I stället för den nationella historien betonades den universella kyrkans historia. Som ett tredje tema analyseras hur en ny fas av avreglering och allt svagare nationell integrationskraft påverkat kyrkligt historiebruk. Det svenska folkhemmet är från och med 1980-talet inte lika självklart. Vilka nya minnen lyfts här fram som nyckel till nya kyrkliga möjligheter?

135 kr

Gå till produkt

Ur samma kategori:

Eklund Stig;Har Kyrkan En Framtid? - Om Kyrkans Fö
Ljuslykta KYRKA
Brev från en klostercell : längtan efter det helig

Från samma märke:

Våga visa vägen till en tro som bär
Den radikale Paulus : kyrkans konservativa ikon so
Brev från en klostercell : längtan efter det helig